Aanwijzingen voor artikels

De door de hoofdredactie aanvaarde artikelen worden door tenminste twee referenten blind peer-review beoordeeld. Vermeld op een apart document de auteurgegevens (naam, functie, email- en postadres). Vul deze lijst aan met de, in het geval van publicatie, in het tijdschrift te vermelden ‘Personalia’ gegevens. Artikelen worden digitaal in bijlage opgestuurd naar het redactiesecretariaat op het adres henk.vandaele@vives.be. De maximale omvang is 25 pagina’s A4. Ook boekbesprekingen (kritische bibliografie) van maximaal 5 pagina’s, recensies (1 à 2 pagina’s) of mededelingen zijn welkom.

Verdere formele aanwijzingen:

 1. Spelling volgens het Groene Boekje
 2. Vermijd doctorandussentaal met om de haverklap Engelse woorden
 3. Vermijd passieve vorm, hoe actiever het taalgebruik hoe beter
 4. Vermijd afkortingen in de tekst
 5. Vermijd nummering van hoofdstukken en deelhoofdstukken
 6. Titels van boeken, tijdschriften en kranten in de tekst worden cursief gezet
 7. Citaten aangeven met behulp van “dubbele aanhalingstekens”, alle andere accentueringen of parafraseringen met ‘enkele aanhalingstekens’; langere citaten in afgebakende blokken, kleiner corps (9).
 8. Alle citaten in het Nederlands (dus geen onvertaalde citaten in het artikel opnemen), maak bij voorkeur gebruik van geautoriseerde vertalingen, wat niet belet dat eigen vertalingen of gecorrigeerde vertalingen nuttig kunnen zijn. Wanneer het echter om literaire teksten gaat die omwille van het taalidioom een bijzondere aandacht vragen, kan het citaat onvertaald in de tekst worden opgenomen. Een vertaling in eindnoot blijft echter noodzakelijk.
 9. Literatuurverwijzingen in de tekst (Groce, 2010: 52) worden vermeden.
 10. Elke literatuurverwijzing gebeurt door middel van een eindnoot met volledige bibliografische gegevens.
 11. Vermijd een afzonderlijke literatuurlijst, tenzij dit echt nodig is
 12. Citeerwijze voor boeken: Verhoeven C., Rondom de leegte, Utrecht, Ambo, 1965, p. 83-84.
 13. Citeerwijze voor een artikel uit een boek: Tijmes P., ‘Jacques Ellul: autonome techniek’, in: Achterhuis H. (red.), De maat van de techniek, Baarn, Ambo, 1992, p. 45.
 14. Citeerwijze voor een artikel uit een tijdschrift: Froeyman A., ‘Historische uitvoeringspraktijk’, in: De uil van Minerva 24 (2011) 1, p. 21-38.
 15. Citeerwijze voor een artikel uit een krant: Verhoeven C., ‘Ingetogen’, in: Trouw 28-5-1998.
 16. Bij herhaalde verwijzing: Naam, Voornaam auteur, titel van het boek/artikel, pagina: Verhoeven C., Rondom de leegte, p. 45.