Abraham en odysseus

Luc Anckaert e.a.
Karl Verstrynghe

Abraham en Odysseus

Luc Anckaert, Roger Burggraeve en Geert Van Coillie, Abraham en Odysseus. Over belofte, nostalgie en geweld, , Altiora Averbode, 2013, 176 pp., € 18,5 ISBN 9789031736980

 

Met Abraham en Odysseus voeren de auteurs twee figuren ten tonele die mee aan de bakermat liggen van de Westerse cultuur, religie en beschaving. Het boek omvat twee essays die elk op eigen wijze ingaan op centrale thema’s in ons denken over ethiek en religie en de manier waarop de bewuste omgang met goed en kwaad gestalte heeft gekregen. Respectievelijk Abraham en Odysseus, en de teksten die over hen verhalen, spelen daarbij een dragende rol. Het eerste essay (van de hand van Luc Anckaert en Roger Burggraeve) zoekt hoofdzakelijk een weg doorheen de Bijbelse verhalen over Abraham, op weg naar een menswording voorbij het sacraal geweld. Fundamentele wijsgerig-ethische inzichten van Kierkegaard maar onmiskenbaar ook (zij het minder uitgesproken) van Levinas, dienen daarbij als leidmotief. Het essay van Geert Van Coillie omspant een gelijkaardige interesse in de menswording voorbij wraak, geweld en eerzucht, maar dan met nadruk op een literair-antropologische benadering en een hoofdrol voor de verhalen over Odysseus, Achilles en Aeneas. Beide essays leggen met vaste en overtuigde pen de breuklijnen bloot tussen Bijbelse, Griekse en Romeinse verhaalkracht, beschrijven met voortdurende en geduldige verwijzing naar de letter van de tekst het veranderende mens- en wereldbeeld in deze tradities, en leggen de vinger op kantelmomenten die tot op heden grondslag en inspiratie bieden voor ethisch-religieuze reflectie over de mens en het hem omringende.

 

Karl VERSTRYNGE  (Brussel)